historia

 

   
  Historia Decentryzmu sięga 1986r., kiedy to znany polski pisarz i intelektualista Adam Wiśniewski – Snerg formułuje jego zasady w manifeście „ Moja koncepcja decentryzmu”.
   
  Pretekstem do powstania manifestu są liczne rozmowy na temat sztuki współczesnej z przygotowującym się do obrony pracy magisterskiej na Warszawskiej ASP Markiem Ruffem.
   
  Na podstawie tak powstałego manifestu Marek Ruff maluje serię 6-ciu obrazów, które stają się tematem jego pracy dyplomowej na Wydziale Malarstwa, ASP w Warszawie w 1987r. w pracowni prof. J. Sienickiego. Tak powstaje pierwszy w historii cykl obrazów malowanych pod wpływem manifestu i jednocześnie pierwsza próba zmierzenia się z bardzo nośną nie jednoznaczną w sensie filozoficznym ideą decentryzmu.
   
  W 1994r A. Wiśniewski – Snerg przy pełnej akceptacji Marka Ruffa przekazuje manifest Januszowi Elisowi Kowalskiemu, który od tego czasu jednocześnie tworząc obrazy propaguje ideę decentryzmu w środowisku artystycznym Paryża.
   
  Efektem tych działań jest powstanie w grudniu 1996r. grupy malarskiej, obejmującej początkowo artystów polskich. Celem grupy ma być lansowanie decentryzmu  jako nowego artystycznego prądu.
   
  Działalność ta zyskuje poparcie artystów warszawskich z Markiem Ruffem na czele. Nowy ruch artystyczny szybko obejmuje kolejne dziedziny kultury ( rzeźba, grafika, poezja, muzyka, film ) a także przyjmuje w swoje szeregi artystów z innych krajów:  są wśród nich przedstawiciele Francji, Niemiec, Argentyny, Hiszpanii, Japonii. Zainteresowani są artyści z Rosji i Brazylii. Janusz Elis Kowalski zapoznaje z programem i działalnością grupy Pana Tomasza Stróżyńskiego, dyrektora Instytutu Polskiego – głównej placówki kulturalnej RP w Paryżu. Finałem tych rozmów przeprowadzonych wspólnie z Markiem Ruffem jest pierwsza wystawa decentryzmu „ Decentrisme – Dialogue  avec invisible”(„ Dialog z niewidzialnym”). Organizatorami wystawy są J. Elis Kowalski, Marek Ruff i Instytut Polski, który tym samym popiera nową ideę i częściowo ją sponsoruje.
   
  Komisarzem wystawy zostaje pani Elżbieta Lubomirska (Warszawa). W wystawie oprócz grupy paryskiej bierze udział grupa artystów mieszkających i tworzących w Polsce skupionych wokół prekursora ruchu Marka Ruffa.
   
  Ekspozycję dokumentuje katalog (1000egz) zaprojektowanych przez panią Elżbietę Lubomirską, drukowany w Warszawie z pieniędzy zdobytych na ten cel przez Marka Ruffa, który dotarł do kilku prywatnych sponsorów (wyszczególnieni zostali w katalogu).
   
  Pojawiają się pierwsze publikacje prasowe na temat decentryzmu (m. in. „Sukces”, „Nowy Tygodnik”, Kurier Paryski” itd.) Paryska stacja RFI nagrywa audycję podsumowującą wystawę. Jest duże zainteresowanie wśród dziennikarzy i historyków sztuki. Decentryzm otrzymuje propozycję dużej wystawy na Korsyce w 1999r. a o dokumentację zabiega Muzeum Sztuki Nowoczesnej  w Rio de Janeiro. Ruch zyskuje poparcie paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk w osobie jej wicedyrektor prof. Wandy Krzemińskiej.
   
  W roku 1998 Narodowy Instytut Sztuki w Moskwie proponuje decentrystom dużą wystawę. Na jej rzecz działają prof. Igor Swietłow, dr. Tatiana Bielajewa (Muzeum Puszkina). Wystawa nie odbywa się z powodu braku sponsorów pomimo poparcia p. Jerzego Giedroycia i prof. Wandy Krzemińskiej (PAN)
   
  W roku 1999 – marzec  J. Elis Kowalski prezentuje swoje prace w „Galerie 13” – Paryż,  Villa St. Michel. 
   
  2-go maja tego samego roku J. Elis Kowalski wygłasza odczyt na temat decentryzmu w Cotton Club, Hamburg, który spotyka się z dużym zainteresowaniem.
   
  Po roku 1999 oprócz niezliczonej ilości spotkań artystów uczestniczących w ruchu z filozofami oraz teoretykami sztuki, których efektem staje się powstanie dużej ilości tekstów związanych z teorią decentryzmu dochodzi do serii następnych wystaw, których celem jest zbliżenie się do podstawowych założeń idei decentryzmu.
   
  Oto niektóre z nich:
   
  2005r. – listopad – grudzień międzynarodowa wystawa decentryzmu w Lyonie – Galerie Passarelle, której organizatorem jest artysta malarz mieszkający w Paryżu – Zbigniew Więckowski.
   
  2006r – lipiec – Dariusz Kowalski, Marek Ruff, Dorota Łacek Gorczyca i Darek Osiński organizują w Warszawie wystawę „Krok w stronę decentryzmu” – galeria „Do trzech razy…..Sztuka”.
   
  W wystawie oprócz wymienionych osób bierze udział Janusz Elis Kowalski.
   
  2006r. – wrzesień- Zbigniew Więckowski przy współpracy J. Elisa Kowalskiego organizują kolejną międzynarodową odsłonę de centryzmu: Paryż, Galerie „ Art. Montparnasse”.
   
  2006r. – październik-  listopad: Dwumiesięcznik francuski „Miroir de l’art” prezentuje reprodukcję obrazów z tej wystawy i artykuł pt. „Connaissez – sous le decentrisme?”
   
  2007r. – Wystawa  „Decentryzm – Ukryty Wymiar”, Kalisz – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. Jest to pierwsza w Polsce  zorganizowana na tak dużą skalę wystawa decentryzmu, w której wzięło udział 22 artystów z całego świata. Kuratorem wystawy zostaje Włodzimierz Ćwir. W ramach wystawy dochodzi do sympozjum poświęconego teorii decentryzmu w trakcie którego swoje wykłady wygłaszają: prof. Bruno Koper z Paryża oraz J. Elis Kowalski.  W ramach sympozjum zostaje zaprezentowany film przedstawiający twórczość Christiny Oiticica (żony Paulo Coelho), artystki biorącej udział  w wystawie. Wystawę dokumentuje katalog w ilości 450egz., zaprojektowany  w Paryżu przez  Jarosława Kruka. Wstęp do katalogu pisze światowej sławy literat Paulo Coelho.
   
  2008r. – Wystawa „Decentryzm”
             -  Galerie im Hofgut, Reinheim, Niemcy (4 – 18 maj) – komisarz oraz organizator wystawy - Alexander Fleischer.
   
  2008r – Wystawa „W Poszukiwaniu Ukrytej Dominanty” Ostrowiec  Świętokrzyski  - BWA ( 18 lipiec – 30 sierpień) – komisarz  wystawy  Dariusz Kowalski - KODAR . W wystawie bierze udział 42 artystów z całego świata. Wystawa dokumentowana jest katalogiem w ilości 600szt egz. zaprojektowanego przez Jarosława Kruka z Paryża oraz  redagowanego przez Janusza  Elisa Kowalskiego.
   
  Wystawa była poprzedzona pierwszym w historii międzynarodowym plenerem rzeźbiarskim zorganizowanym w Nietulisku nad Świśliną (01 – 18 lipca) – „W Poszukiwaniu Nowej Formy”. Kuratorem i współorganizatorem pleneru był Darek Kowalski – Kodar.
   
  Patronat honorowy nad całością imprezy obejmuje prezes Ogólnopolskiego Związku Artystów Plastyków Jerzy Biernat.
   
  Całość imprezy zamyka sympozjum w Ostrowcu Świętokrzyskim w którym jako wykładowcy biorą udział: dr.hab.Polonista (UMK Toruń). Profesor filozofii KUL. Kierownik Katedry Filozofii Sztuki na wydziale Filozofii  Henryk Kiereś, Michel Salsmann – profesor  Academie Des Beaux – Arts w Paryżu, Janusz Elis Kowalski, Dorota Łacek Gorczyca  oraz  na temat decentryzmu w fotografii prof. Sergiusz Sachno.
   
  2008r. – październik wystawa z BWA w  Ostrowcu  Świętokrzyskim zostaje przeniesiona  do Kalisza - Okręgowe Muzeum Ziemi Kaliskie  gdzie kuratorem  wystawy zostaje Włodzimierz Ćwir. W ramach wystawy która ma charakter finisażu dochodzi do kolejnego sympozjum dotyczącego idei de centryzmu w którym jako wykładowcy biorą udział prof. Bruno Koper - Paryż, Janusz Elis Kowalski - Paryż, Marek Ruff - Polska .